Reklamační řád

obchodní společnosti

Goodking Advisory s.r.o.

se sídlem Krolmusova 498/21, Řepy, 163 00 Praha 6

identifikační číslo: 06327834

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279974

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti Goodking Advisory s.r.o., se sídlem Krolmusova 498/21, identifikační číslo: 06327834, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279974 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb či rámcové smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a třetí osobou (dále jen „objednatel“). Poskytovatel provozuje a poskytuje informace také na webové stránce umístněné na internetové adrese gdprbezpecne.cz (dále jen „webové stránky“).
  • Předmětem poskytovatelem poskytovaných služeb dle obchodních podmínek umístěných na webových stránkách jsou zejména poradenské, konzultační či školicí služby, a to i elektronickou cestou, standardně objednány na základě objednávky, případně poskytovány na základě smlouvy s objednatelem (dále jen „služby“).
  • Prodávající odpovídá objednateli za vady služeb, pokud se vyskytnou, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud je objednatel podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, pokud je objednatel spotřebitelem, a dále dle pravidel stanovených ve smlouvě.
  • Objednatel je povinen provést kontrolu příslušných služeb při jejich poskytnutí, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po jejich poskytnutí.
  • Práva objednatele  z vadného  plnění  se  řídí  platnými  právními  předpisy  (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
 2. ODPOVĚDNOST ZA VADY VE VZTAHU K OBJEDNATELI - SPOTŘEBITELI
  • Poskytovatel odpovídá objednateli za to, že služby jsou při převzetí objednatelem ve shodě se smlouvou, zejména, že jsou bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že služby mají jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované či poskytovatelem popisované a pro služby takového druhu obvyklé. V případě, že služby při jejich poskytnutí objednateli nejsou ve shodě se  smlouvou, má objednatel právo na to, aby poskytovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu služby uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď jejich úpravou, případně aby poskytl objednateli přiměřenou slevu z ceny.
  • V případě podstatného porušení smlouvy má objednatel též právo od smlouvy odstoupit.
  • Pro případ uplatnění práva na odstranění vady úpravou služby má objednatel právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Poskytovatel je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
  • Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze úpravou odstranit. V případě vady odstranitelné má objednatel právo pro případ podstatného porušení smlouvy též na odstoupení od smlouvy, pokud:
 1. a) reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace, nebo
 2. b) nestanoví-li zákon jinak, objednatel nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po úpravě nebo pro větší počet odstranitelných vad služby řádně užít.
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby služby byly řádně užívány bez vady, má objednatel, nestanoví-li zákon jinak, právo požadovat odstoupení od smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 • Poskytovatel tímto objednatele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory mezi poskytovatelem a objednatelem-spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
 • Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky coi.cz) a Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v zákoně o ochraně spotřebitele.
 • Poskytovatel tímto výslovně upozorňuje na právo spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
 • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o smlouvu o poskytnutí služeb, ode dne poskytnutí těchto služeb, a jde-li o rámcovou smlouvu, ode dne poskytnutí první služby.
 • Objednatel, který je spotřebitelem, však nemůže takto odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem bylo poskytnutí služby upravené podle přání objednatele a v dalších případech uvedených v občanském zákoníku, zejm. § 1837 občanského zákoníku. Poskytovatel v souladu s § 1837 písm. l) sděluje, že objednatel dále nemá právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu (bez hmotného nosiče), se kterým objednatel akceptováním takového obsahu při uzavírání smlouvy souhlasil.
 • Objednatel je povinen bezodkladně oznámit poskytovateli, že odstupuje od smlouvy. Oznámení musí být odesláno poskytovateli ve lhůtě 14 dnů ode dne poskytnutí služeb objednateli.
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v Příloze č. 1.
 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY VE VZTAHU K OBJEDNATELI - PODNIKATELI
  • Práva a povinnosti poskytovatele a objednatele-podnikatele, především nároky objednatele z vad služeb upravuje ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku.
  • Lhůta k vyřízení reklamace v délce 30 dnů se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Objednatel může uplatnit nárok na slevu z ceny služeb nebo pro případ podstatného porušení smlouvy odstoupit od smlouvy až po uplynutí této lhůty.
 2. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  • Objednatel je oprávněn  reklamovat  služby i další  plnění,  pokud neodpovídají popisu na webových stránkách, nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou z jiného důvodu v rozporu se smlouvou.
  • Reklamaci lze uplatnit v sídle poskytovatele nebo na kontaktní e-mail poskytovatele a to nezbytně nutně bez odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání poskytnutých služeb může způsobit znehodnocení služeb a může být důvodem odmítnutí reklamace.
  • K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo poskytnutí služeb, a označit reklamovanou vadu služeb. Reklamace by měla obsahovat podrobný popis závady a všechny  k  tomu  relevantní  skutečnosti.  Zároveň  s oznámením  závady oznámí objednatel způsob, kterým by chtěl reklamaci řešit. Poskytovatel si vyhrazuje právo nabídnout jiný než navržený způsob řešení.
  • Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo poskytnutí služeb se objednatel vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.
  • Uplatní-li objednatel právo z vadného plnění, potvrdí mu poskytovatel v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace.
  • Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny služby, nelze uplatnit reklamaci.
  • Poskytovatel může rozhodnout, že nabídne objednateli rovněž náhradní plnění ve formě náhradní služby či služeb, nebo nebo bezplatným prodloužením předplaceného období poskytování některých služeb.
  • Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností služeb či z jejich neodborného používání.
  • Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a poskytovatel je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout služby k reklamaci.
  • Řešení reklamace vrácením peněz je z pravidla vyhrazeno pro případy, kdy jiné způsoby řešení nepřipadají v úvahu.
  • Poskytovatel objednateli neodpovídá  za  jakoukoli  přímou  či  nepřímou  újmu  či  škodu, která  objednateli vznikne  v souvislosti  s používáním  služby  a  v případě  porušení povinností ze strany objednatele, zejména pokud se jedná o poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o objednateli při objednávce, uzavírání smlouvy či při jednání o něm.
  • Poskytovatel dále  objednateli  neodpovídá  za  jakoukoliv  přímou  či  nepřímou  újmu či škodu, která  objednateli  vznikne  v souvislosti  s nedoručením  dokladů  (faktur)  či  doručením poškozeného či neúplného e-mailu s dokladem.
  • Poskytovatel rovněž neodpovídá za  znemožnění  či  omezení  služby,  užívané  objednatelem, způsobené  poruchami  provozu  sítě  Internet,  jakož  i  jinými  okolnostmi  technické povahy,  které  poskytovatel  není  schopen  ovlivnit  nebo  jejichž  řešení  vyžaduje součinnost  třetích  stran  (např.  nedostupnost  serveru  využívaného  poskytovatelem pro chod služby apod.)

V  PRAZE  11/2017                                           GOODKING ADVISORY  s.r.o.